BADANIA CHEMICZNE

Pasze, mączki, środki żywienia zwierząt, karmy:
azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, woda, sucha masa, chlorki, popiół ogólny, popiół nierozpuszczalny w 10 % HCl, rozdrobnienie, tłuszcz, fosfor, aflatoksyna B1 i suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2, ochratoksyna A, deoksyniwalenol, zearaleon, fumonizyny B1 i B2, metale: ołów, kadm, rtęć, arsen, wapń, magnez, potas, cynk, włókno surowe, białko strawne, liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa, skrobia, cukry w przeliczeniu na sacharozę, wartość energetyczna mieszanek paszowych

Ryby i przetwory rybne:
pH, sól, kwasowość ogólna, histamina, zieleń malachitowa i leukomalachitowa, WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen), woda, tłuszcz, popiół, azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, lotne zasady amonowe

Mleko i przetwory mleczne, koncentraty spożywcze, wyroby garmażeryjne i kulinarne, wyroby cukiernicze:
azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, popiół nierozpuszczalny w 10 % HCl, cukry

Owoce i warzywa:
pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne

Mięso i przetwory mięsne:
tłuszcz, sól, azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, fosfor ogólny, fosfor dodany, woda, hydroksyprolina, kolagen, skrobia (metoda destylacyjno – miareczkowa, metoda miareczkowa Luffa – Schoorla), azotyny (metoda FIA, metoda spektrofotometryczna), azotany (metoda FIA, metoda spektrofotometryczna), wapń, sól peklująca, popiół, WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen)

Tłuszcz techniczny, zwierzęcy, paszowy:
substancje nierozpuszczalne w eterze naftowym (wg PN – 88/C – 04288/05, wg PB – 61 edycja 1 z dnia 15.02.2010 r.), woda (wg PN – 87/C – 04288/12 pkt 4, wg PN – EN ISO 662:2001), liczba kwasowa (wg PN – 88/C – 04288/06 pkt 2.3, wg PN – EN ISO 660:2010 pkt 9.2), liczba nadtlenkowa (wg PN – 88/C – 04288/10, wg PN – EN ISO 3960:2010), kwasowość w przeliczeniu na kwas oleinowy, ocena organoleptyczna

Miód:
cukry redukujące, sacharoza z melecytozą, kwasowość ogólna, przewodność właściwa, woda, 5-hydroksymetylofurfurol (HMF), liczba diastazowa

Żywność:
błonnik pokarmowy, metale (ołów, kadm, arsen, rtęć, cyna, sód), deoksyniwalenol, zearalenon, aflatoksyna B1 i suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2, ochratoksyna A, fumonizyna B1 i B2, woda, sól, tłuszcz, popiół, białko, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych

Mleko i mleko w proszku:
aflatoksyna M1

Badanie ziarna zbóż:
zanieczyszczenie i wyrównanie ziarna, gęstość, wilgotność, liczba opadania, gluten, rozpływalność glutenu, energia kiełkowania, zdolność kiełkowania, masa tysiąca nasion, kwasowość tłuszczowa

Badania organoleptyczne artykułów żywnościowych:
organoleptyka (wygląd ogólny, barwa, smak, zapach, struktura i konsystencja), szkodniki i ich pozostałości, zanieczyszczenia ferromagnetyczne, zanieczyszczenia mineralne (popiół nierozpuszczalny w 10 % HCl), zanieczyszczenia organiczne

Woda:
mętność, barwa, pH, przewodność, smak, zapach, metale (srebro, glin, arsen, nikiel, bor, sód, potas, rtęć, wapń, chrom, magnez, kadm, miedź, ołów, selen, antymon), jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna), chlorki, siarczany, benzo(a)piren i suma WWA (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren, indeks nadmanganianowy (utlenialność), pestycydy chloroorganiczne i fosforoorganiczne, zasadowość, ogólny węgiel organiczny OWO, bromiany, chlorany, chloryny, fluorki, cyjanki, epichlororohydryna, benzen, chlorek winylu, 1,2-dichloroetan, tetrachlorometan, 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen, akryloamid, suma THM (bromodichlorometan, dibromochlorometan, trichlorometan, tribromometan), suma tri- i tetrachloroetenu

Gleba, gleba mineralna, gleba organiczna:
pH, metale (ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, chrom, rtęć), straty przy prażeniu – substancje organiczne, sucha masa, fosfor przyswajalny, potas przyswajalny, magnez przyswajalny, wilgotność, azot azotanowy (N – NO3 metoda FIA), azot amonowy (N – NH4 metoda FIA), opracowanie mapy zasobności

Osady:
pH, sucha masa, straty przy prażeniu suchej masy osadu,, metale (ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, chrom, rtęć, wapń, magnez), azot amonowy, azot Kjeldahla, fosfor, indeks objętości osadu, indeks gęstości osadu

Wody przemysłowe:
twardość, zasadowość, fosforany

Woda i ścieki:
pH, przewodność, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, azot ogólny, azot amonowy, azot organiczny, metale (ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, rtęć, arsen, chrom, srebro, wanad), fosfor, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), siarczany, chlorki, sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna), ogólny węgiel organiczny (OWO), substancje ekstrahujące się eterem naftowym, suma WWA (fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren, tlen rozpuszczony, substancje rozpuszczone, indeks fenolowy, zawiesina ogólna, zawiesina łatwoopadająca, sucha pozostałość, indeks nadmanganiowy, zasadowość, chrom +6, żelazo

Węgiel:
wilgoć całkowita, wilgoć przemijająca, popiół, ciepło spalania, siarka całkowita, wilgoć w węglu powietrznosuchym, wartość opałowa

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl