BADANIA CHEMICZNE

Pasze, mączki, środki żywienia zwierząt, karmy:

Azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, woda, sucha masa, popiół ogólny, tłuszcz, fosfor, aflatoksyna B1 i suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2, ochratoksyna A, deoksyniwalenol, zearaleon, rtęć, wapń, magnez, potas, cynk, miedź, żelazo, sód, mangan, włókno surowe, , skrobia, cukry w przeliczeniu na sacharozę, wartość energetyczna mieszanek paszowych, pH, aminy biogenne, chlorki, białko strawne, liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa.

 Ryby i przetwory rybne:

Sól, pH, kwasowość ogólna, histamina, zieleń malachitowa i leukomalachitowa, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen), woda, tłuszcz, popiół, azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, cukry, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól,  lotne zasady amonowe.

Mleko i przetwory mleczne ( sery wędzone):

Azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, cukry, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól,  zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen).

 Mleko i mleko w proszku:

Aflatoksyna M1.

 Koncentraty  spożywcze:

Azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, popiół nirozpuszczalny w HCl, cukry, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól.

Zioła, przyprawy, herbata (susz):

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen).

 Wyroby garmażeryjne i kulinarne:

Azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, cukry, skrobia wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól.

Wyroby cukiernicze i półprodukty ciastkarskie:

Azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól,  zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen).

 Pieczywo i przetwory zbożowe:

Azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, popiół nierozpuszczalny w 10 % HCl, kwasowość ogólna, cukry, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól,  zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen).

Warzywa, owoce i ich przetwory:

Azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, cukry, kwasowość miareczkowa, pH, wartość energetyczna, węglowodany skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól, zawartość witaminy C.

Napoje bezalkoholowe, soki, Cukierki, Suplementy diety:

Zawartość witaminy C, A, E.

 Towary paczkowane:

Masa netto i brutto.

 Mięso i przetwory mięsne:

Tłuszcz, sól, azot metodą Kieldahla i przeliczenie na białko, fosfor ogólny, fosfor dodany, woda, hydroksyprolina, kolagen, skrobia (metoda destylacyjno – miareczkowa, metoda miareczkowa Luffa – Schoorla), azotyny (metoda HPLC, metoda spektrofotometryczna), azotany (metoda HPLC, metoda spektrofotometryczna), cukry, wapń, popiół, WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen), pH, sól peklująca, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól.

Tłuszcz techniczny, zwierzęcy, paszowy:

Substancje nierozpuszczalne w eterze naftowym (wg PN – 88/C – 04288/05, wg PN-EN ISO 663:2009), woda (wg PN – EN ISO 662:2001), liczba kwasowa (wg PN – 88/C – 04288/06 pkt 2.3, wg PN – EN ISO 660:2010 pkt 9.2), liczba nadtlenkowa (wg PN – 88/C – 04288/10, wg PN – EN ISO 3960:2012), kwasowość w przeliczeniu na kwas oleinowy, ocena organoleptyczna.

Miód:

Cukry redukujące (fruktoza i glukoza), sacharoza z melecytozą, kwasowość ogólna, przewodność właściwa, woda, 5-hydroksymetylofurfural (HMF), liczba diastazowa.

Żywność:

Błonnik pokarmowy, metale (rtęć, cyna, sód, żelazo, cynk, miedź, wapń, potas), deoksyniwalenol, zearalenon, aflatoksyna B1 i suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2, ochratoksyna A, woda, sól, tłuszcz, popiół, białko, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, aktywność wody, fosfor, fosfor dodany, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA, zawartość witamin.

Środki spożywcze w opakowaniu metalowym:

Zawartość cyny.

 Badanie ziarna zbóż:

Zanieczyszczenie i wyrównanie ziarna, gęstość, wilgotność, liczba opadania, gluten, rozpływalność glutenu, energia kiełkowania, zdolność kiełkowania, masa tysiąca nasion, kwasowość tłuszczowa.

Badania organoleptyczne artykułów żywnościowych:

Organoleptyka (wygląd ogólny, barwa, smak, zapach, struktura i konsystencja), szkodniki i ich pozostałości, zanieczyszczenia ferromagnetyczne, zanieczyszczenia mineralne (popiół nierozpuszczalny w 10 % HCl), zanieczyszczenia organiczne.

Woda do spożycia przez ludzi:

Mętność, barwa, pH, przewodność, smak, zapach, metale (sód, potas, rtęć, wapń, magnez, miedź), jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna), twardość węglanowa i niewęglanowa, chlorki, siarczany, benzo(a)piren i suma WWA (benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren), indeks nadmanganianowy (utlenialność, ChZT Mn), zasadowość ogólna, wodorowęglany, ogólny węgiel organiczny OWO, bromiany, chlorany, chloryny, fluorki, suma THM (bromodichlorometan, dibromochlorometan, trichlorometan, tribromometan).

 Gleba, gleba mineralna, gleba organiczna:

pH, metale (ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, chrom, rtęć), straty przy prażeniu – substancje organiczne, sucha masa, fosfor przyswajalny, potas przyswajalny, magnez przyswajalny.

Osady:

pH, sucha masa, straty przy prażeniu suchej masy osadu, metale (ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, chrom, rtęć, wapń, magnez), azot amonowy, azot Kjeldahla, fosfor, indeks objętości osadu, indeks gęstości osadu.

Woda, ścieki:

pH, przewodność, azot azotanowy (azotany), azot azotynowy (azotyny), azot Kjeldahla, azot ogólny, azot amonowy, azot organiczny, metale (ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, rtęć, chrom, magnez,  wapń, sód, potas), fosfor ogólny, fosforany, ortofosforany, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT Cr), siarczany, chlorki, sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna), twardość węglanowa i niewęglanowa, ogólny węgiel organiczny (OWO), substancje ekstrahujące się eterem naftowym, suma WWA (fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren, tlen rozpuszczony, substancje rozpuszczone, zawiesina ogólna, zawiesina łatwoopadająca, sucha pozostałość, indeks nadmanganianowy (utlenialność, ChZT Mn), zasadowość ogólna, wodorowęglany, chrom +6, żelazo, mangan, indeks oleju mineralnego ( substancje ropopochodne).

Węgiel:

Wilgoć całkowita, wilgoć przemijająca, popiół, ciepło spalania, siarka całkowita, wilgoć w węglu powietrznosuchym, wartość opałowa.

Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry:

Zawartość tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych, miedzi i jej związków nieorganicznych, niklu i jego związków, chromu metalicznego, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, ołowiu i jego związków nieorganicznych, cyny i jej związków nieorganicznych, glinu metalicznego, wodorotlenku sodu.

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl