Badania chemiczne

Tłuszcz techniczny, zwierzęcy, paszowy:

Substancje nierozpuszczalne w eterze naftowym, liczba kwasowa i kwasowość w przeliczeniu na kwas oleinowy (FFA), liczba nadtlenkowa.

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce z wyłączeniem tłuszczy mlecznych:

Substancje nierozpuszczalne w eterze naftowym, woda, liczba kwasowa i kwasowość w przeliczeniu na kwas oleinowy (FFA), liczba nadtlenkowa, ocena organoleptyczna.

Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce, masło, margaryna:

Zawartość witaminy A, E, D3

Pasze dla zwierząt, mączki:

Azot metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko, woda, sucha masa, popiół ogólny, tłuszcz, fosfor, włókno surowe, skrobia, cukry w przeliczeniu na sacharozę, wartość energetyczna mieszanek paszowych dla drobiu, pH, chlorki, białko strawne/strawność, liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa, aflatoksyna B1 i suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2, aflatoksyna B1 z Certyfikatem GMP+, ochratoksyna A, deoksyniwalenol, zearaleon, aminy biogenne (histamina, kadaweryna, tyramina, putrescyna), rtęć, ołów, kadm, arsen, wapń i fosfor metodą ICP-OES, magnez, potas, cynk, miedź, żelazo, sód, mangan metodą FAAS, rtęć, ołów, kadm, arsen z Certyfikaten GMP+.

Mięso i przetwory mięsne:

Azot metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko, tłuszcz, sól fosfor ogólny, fosfor dodany, woda, hydroksyprolina, kolagen, skrobia (metoda destylacyjno – miareczkowa, metoda miareczkowa Luffa – Schoorla), azotyny (metoda HPLC, metoda spektrofotometryczna), azotany (metoda HPLC, metoda spektrofotometryczna), cukry, wapń, popiół, WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen), pH, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól.

Ryby i przetwory rybne:

Sól, pH, kwasowość ogólna, histamina, zieleń malachitowa i leukomalachitowa, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen), woda, tłuszcz, popiół, azot metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko, cukry, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól,  lotne zasady amonowe.

Mleko i przetwory mleczne ( sery wędzone):

Azot metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, cukry, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól,  zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen), azotyny i azotany metodą HPLC.

Mleko i mleko w proszku:

Aflatoksyna M1.

Koncentraty  spożywcze:

Azot metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, popiół nierozpuszczalny w HCl, cukry, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól.

Zioła, przyprawy, herbata (susz):

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen).

Wyroby garmażeryjne i kulinarne:

Azot metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, cukry, skrobia wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól.

Wyroby cukiernicze i półprodukty ciastkarskie (słodycze):

Azot metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól,  zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen), cholesterol, zawartość witaminy A, E, D3.

Pieczywo i przetwory zbożowe:

Azot metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, popiół nierozpuszczalny w 10 % HCl, kwasowość ogólna, cukry, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól,  zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, chryzen), cholesterol, zawartość witaminy A, E, D3.

Warzywa, owoce i ich przetwory:

Azot metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko, woda, tłuszcz, popiół, cukry, kwasowość miareczkowa, pH, wartość energetyczna, węglowodany skład i zawartość kwasów tłuszczowych, sód w przeliczeniu na sól, zawartość witaminy C, azotyny i azotany metodą HPLC.

Napoje bezalkoholowe, soki, cukierki, suplementy diety:

Zawartość witaminy C, A, E.

Towary paczkowane:

Masa netto i brutto.

Miód:

Cukry redukujące (fruktoza i glukoza), sacharoza z melecytozą, glukoza, fruktoza i sacharoza metodą HPLC-RID, kwasowość ogólna, przewodność elektryczna właściwa, woda, 5-hydroksymetylofurfural (HMF), liczba diastazowa.

Żywność:

Błonnik pokarmowy, rtęć, ołów, kadm, arsen metodą ICP-OES, cyna, sód, żelazo, cynk, miedź, wapń, potas metodą FAAS, deoksyniwalenol, zearalenon, aflatoksyna B1 i suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2, ochratoksyna A, woda, sól, tłuszcz, popiół, białko, wartość energetyczna, węglowodany, skład i zawartość kwasów tłuszczowych, aktywność wody, fosfor, fosfor dodany, zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA, zawartość witamin , cholesterol.

Środki spożywcze w opakowaniu metalowym:

Zawartość cyny.

Badanie ziarna zbóż:

Zanieczyszczenie i wyrównanie ziarna, gęstość, wilgotność, liczba opadania, gluten, rozpływalność glutenu, energia kiełkowania, zdolność kiełkowania, masa tysiąca nasion, kwasowość tłuszczowa.

Badania organoleptyczne artykułów żywnościowych:

Organoleptyka (wygląd ogólny, barwa, smak, zapach, struktura i konsystencja), szkodniki i ich pozostałości, zanieczyszczenia ferromagnetyczne, zanieczyszczenia mineralne (popiół nierozpuszczalny w 10 % HCl), zanieczyszczenia organiczne.

Woda do spożycia przez ludzi:

Mętność, barwa, pH, przewodność elektryczna właściwa, smak, zapach, metale (sód, potas, rtęć, wapń, magnez, miedź), jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna), twardość węglanowa i niewęglanowa, chlorki, siarczany, benzo(a)piren i suma WWA, indeks nadmanganianowy (utlenialność, ChZT Mn), zasadowość ogólna, wodorowęglany, ogólny węgiel organiczny OWO, bromiany, chlorany, chloryny, fluorki, suma THM (bromodichlorometan, dibromochlorometan, trichlorometan, tribromometan), mangan i żelazo metodą ICP-OES.

Woda mineralna, źródlana, stołowa:

Zawartość azotanów, azotynów, bromków, chlorków, fluorków, siarczanów metodą IC

Woda, ścieki:

pH, przewodność, azot azotanowy (azotany), azot azotynowy (azotyny), azot Kjeldahla, azot ogólny, azot amonowy, azot organiczny, metale (ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, rtęć, chrom, magnez,  wapń, sód, potas), fosfor ogólny, fosforany, ortofosforany, biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT Cr), siarczany, chlorki, sumaryczna zawartość wapnia
i magnezu (twardość ogólna), twardość węglanowa i niewęglanowa, ogólny węgiel organiczny (OWO), substancje ekstrahujące się eterem naftowym, benzo(a)piren i suma WWA, tlen rozpuszczony, substancje rozpuszczone, zawiesina ogólna, sucha pozostałość, indeks nadmanganianowy (utlenialność, ChZT Mn), zasadowość ogólna, wodorowęglany, chrom +6, żelazo, mangan, indeks oleju mineralnego ( substancje ropopochodne).

Gleba, gleba mineralna, gleba organiczna:

pH, metale (ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, chrom, rtęć), straty przy prażeniu – substancje organiczne, sucha masa, fosfor przyswajalny, potas przyswajalny, magnez przyswajalny.

Osady:

pH, sucha masa, straty przy prażeniu suchej masy osadu, metale (ołów, kadm, nikiel, cynk, miedź, chrom, rtęć, wapń, magnez), azot amonowy, azot Kjeldahla, fosfor, indeks objętości osadu, indeks gęstości osadu.

Węgiel:

Wilgoć całkowita, wilgoć przemijająca, wilgoć w węglu powietrznosuchym, wilgoć w próbce analitycznej, popiół, ciepło spalania, siarka całkowita, wartość opałowa.

Środowisko pracy – próbki powietrza pobrane na filtry:

Zawartość tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe, manganu i jego związków nieorganicznych, miedzi i jej związków nieorganicznych, niklu i jego związków, chromu metalicznego, tlenku cynku w przeliczeniu na Zn, ołowiu i jego związków nieorganicznych, cyny i jej związków nieorganicznych, glinu metalicznego, wodorotlenku sodu.

Gazy odlotowe:

Rtęć, amoniak, chlorowodór

 

Bio Chemik
INFORMACJI UDZIELAMY

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 7:00-15:00