BADANIE ŚRODOWISKA PRACY

Badanie środowiska pracy

Laboratorium Biochemik oferuje badania-pomiary środowiska pracy z zakresu:

Hałas:
równoważny poziom dźwięku A; maksymalny poziom dźwięku A; szczytowy poziom dźwięku C; poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy; do tygodnia pracy

Drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne:
skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań; ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8 godzin działania sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych; ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych

Drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka:
skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań; ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8 godzin działania skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników; ekspozycja dzienna trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników

Powietrze:
pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia zawodowego na: pyły przemysłowe, metale, substancje nieorganiczne substancje organiczne; pył całkowity, pył respirabilny, wolna krystaliczna krzemionka w pyle, amoniak, formaldehyd, metale (żelazo, mangan, miedź, nikiel, cynk, ołów, cyna, glin), wodorotlenek sodu, tlenki (CO, CO2), rozpuszczalniki (benzen, toluen, etylobenzen, o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen, octan etylu, octan n-butylu, etanol, aceton, butan-2-on, 1,2,3-trimetylobenzen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,3,5-trimetylobenzen, undekan, dodekan, tridekan, styren, izopropylobenzen, butan-2-ol)

Oświetlenie elektryczne we wnętrzach:
natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl