BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Badania mikrobiologiczne żywności

Laboratiroum Biochemik przeprowadza badania mikrobiologiczne żywności: Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna, immunoenzymatyczna mini Vidas), wykrywanie DNA specyficznego Salmonella spp. (metoda RT-PCR), Listeria monocytogenes – obecność (metoda klasyczna, immunoenzymatyczna mini Vidas), Listeria monocytogenes – liczba (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego Listeria monocytogenes (metoda RT-PCR), Campylobacter spp. – obecność (metoda klasyczna, immunoenzymatyczna mini Vidas), Staphylococcus spp. koagulazo (+) – obecność (metoda klasyczna), Staphylococcus spp. koagulazo (+) – liczba (metoda klasyczna płytkowa, NPL, TEMPO), bakterie grupy coli – obecność (metoda klasyczna), bakterie grupy coli – liczba (metoda klasyczna płytkowa, NPL, TEMPO), Escherichia coli – obecność (metoda klasyczna),

Escherichia coli – liczba (metoda klasyczna NPL, TEMPO), Escherichia coli β-glukuronidazo dodatnia – liczba (metoda klasyczna płytkowa), Enterobacteriaceae – obecność (metoda klasyczna płytkowa),

Enterobacteriaceae – liczba (metoda klasyczna płytkowa, NPL, TEMPO), ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa, TEMPO), ogólna liczba drobnoustrojów psychrotrofowych (metoda klasyczna), ogólna liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa, TEMPO), ogólna liczba pleśni (metoda klasyczna płytkowa), ogólna liczba drożdży (metoda klasyczna płytkowa), Pseudomonas spp. – liczba (metoda klasyczna płytkowa), bakterie fermentacji mlekowej – liczba (metoda klasyczna płytkowa, TEMPO), Bacillus cereus – liczba (metoda klasyczna płytkowa), beztlenowe bakterie przetrwalnikujące – obecność (metoda klasyczna), beztlenowe bakterie przetrwalnikujące mezofile – obecność (metoda klasyczna), bakterie redukujące siarczany (IV) – liczba (metoda klasyczna płytkowa), Clostridium perfringens – liczba (metoda klasyczna płytkowa), Enterokoki – obecność (metoda klasyczna), Enterokoki – liczba (metoda klasyczna płytkowa), obecność enterotoksyn gronkowcowych (metoda immunoenzymatyczna miniVidas), Vibrio parahemolyticus – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) (metoda RT-PCR)

Środowisko produkcji i przechowywania żywności:

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego Salmonella spp. (metoda RT-PCR), Listeria monocytogenes – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego Listeria monocytogenes (metoda RT-PCR), ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa, TEMPO, metoda płytek kontaktowych), Liczba Enterobacteriaceae (metoda klasyczna płytkowa, TEMPO, metoda płytek kontaktowych), liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa), bakterie grupy coli – liczba (metoda klasyczna płytkowa), Escherichia coli β-glukuronidazo dodatnia – liczba (metoda klasyczna płytkowa), Staphylococcus spp. koagulazo (+) – obecność i liczna (metoda klasyczna, NPL), powietrze – ogólna liczba drobnoustrojów (metoda impakcji), powietrze – ogólna liczba grzybów (metoda impakcji)

Badania mikrobiologiczne wody

Escherichia coli (metoda klasyczna, Colilert), bakterie grupy coli (metoda klasyczna, Colilert),

paciorkowce kałowe – enterokoki (metoda klasyczna), Clostridia – beztlenowce redukujące siarczyny (metoda klasyczna), ogólna liczba bakterii w 22 °C po 72 h (metoda klasyczna płytkowa), ogólna liczba bakterii w 36 °C po 48 h (metoda klasyczna płytkowa), Legionella spp. (metoda klasyczna), Pseudomonas aeruginosa (metoda klasyczna), Salmonella spp. (metoda klasyczna), obecność i liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami (metoda klasyczna), obecność i liczba gronkowców koagulazo – dodatnich (metoda klasyczna)

Badania mikrobiologiczne pasz, środków żywienia zwierząt

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), Enterobacteriaceae – liczba (metoda klasyczna płytkowa, NPL), ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa, TEMPO), liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa), ogólna liczba grzybów (metoda klasyczna płytkowa), Clostridium perfringens – obecność (metoda klasyczna), Clostridium perfringens – liczba (metoda klasyczna płytkowa), beztlenowe laseczki przetrwalnikujące – obecność (metoda klasyczna), Staphylococcus spp. koagulazo (+) – obecność i liczba (metoda klasyczna, NPL), paciorkowce hemolizujące – obecność (metoda klasyczna)

Mączki:

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), Enterobacteriaceae – obecność i liczba (metoda klasyczna, NPL), Clostridium perfingens – obecność (metoda klasyczna)

Badania mikrobiologiczne: Gleba, mączki, osady

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), jaja pasożytów jelitowych – ATT (metoda klasyczna), hydrobiologia osadu czynnego (metoda klasyczna)

Higiena uboju:

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), wykrywanie DNA specyficznego Salmonella spp. (metoda RT-PCR), wykrywanie DNA specyficznego Listeria monocytogenes (metoda RT-PCR), ogólna liczba drobnoustrojów (metoda klasyczna płytkowa), liczba Enterobacteriaceae (metoda klasyczna płytkowa), Escherichia coli – liczba (metoda klasyczna, NPL)

Materiał biologiczny pochodzenia zwierzęcego:

Salmonella spp. – obecność (metoda klasyczna), liczba pleśni i drożdży (metoda klasyczna płytkowa), Escherichia coli – obecność (metoda klasyczna)


Pozostałe:

ocena organoleptyczna, próba termostatowa, próba szczelności, serotypowanie szczepów Salmonella Typhimurium i Salmonella Enteritidis (metoda aglutynacji szkiełkowej), bakteriologia ogólna – identyfikacja i antybiogram (metoda klasyczna), antybiogramy – 1 antybiotyk (metoda dyfuzyjno-krążkowa)

Bio Chemik

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ

Śmiłowo (67) 349 35 45 marketing@biochemik.pl
Łuków 727 631 645 marketing.lukow@biochemik.pl
Sosnowiec 727 631 665 marketing.slask@biochemik.pl